(Geen) ruimte voor zonnestroom

Deventer heeft hoge duurzaamheidsambities: zij streven na in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn.
Het opwekken van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen is een belangrijk onderdeel om deze ambitie waar te kunnen maken. Hierover heeft de gemeente een structuurvisie opgesteld. In de 'structuurvisie voor de ruimtelijke inpassing van stroomopwekking door zonne-energie' is aangeven wat de mogelijkheden zijn voor de gemeente Deventer om binnen haar gemeentegrenzen duurzame stroom op te wekken uit zonne-energie.

Deze structuurvisie is vrijgegeven door B&W en ligt momenteel tot 28 augustus ter inzage voor alle bewoners. Hierop kan een zienswijze worden ingediend.

Plaatselijk Belang Okkenbroek e.o., heeft een zienswijze ingediend omdat de gemeente voornemens is toestemming te geven voor het volleggen van vruchtbare landbouwgronden. Hierover moet nog eens goed nagedacht worden. Als Plaatselijk Belang staan wij wel open voor initiatieven om 'groene' stroom op te wekken, maar op een passende en goed doordachte wijze.

De structuurvisie van de gemeente Deventer is hier te vinden. Ook in de bibliotheek ligt een exemplaar.

Het is ook mogelijk zelf een zienswijze in te dienen, deze kunt u zelf opstellen of het volgende voorbeeld printen, invullen en naar de gemeente sturen.

concept zienswijze op ontwerp structuurvisie Zonnestroom algemeen.pdf