Nieuwsflits Plaatselijk Belang 2013-1

Veel (niet)leden van Plaatselijk Belang Okkenbroek en Omgeving (PB) weten niet goed waar PB zich mee bezig houdt. Het bestuur van PB vindt het belangrijk dat de inwoners van Okkenbroek en omgeving op de hoogte zijn van de activiteiten van PB. Dit is de reden dat punten die besproken zijn in de bestuursvergadering vanaf nu in een nieuwsflits op Okkenbroek.net gepubliceerd worden. Deze uitgave is de aftrap.

AED aan de buitenkant van Ons Centrum
Het beheer van de AED (vervanging batterijen etc.) is in handen van het bestuur van de EHBO Lettele/Okkenbroek. Omdat de AED aan de muur aan de buitenzijde van Ons Centrum hangt zal Monique Lensink de AED ook regelmatig controleren.

Glasvezel internet
Plaatselijke Belangen uit verschillende kernen in Salland zijn bij elkaar geweest om de stand van zaken te horen met betrekking tot het project Salland Breed. Het project, waar de provincie 64 miljoen euro voor heeft gereserveerd, kan nog niet verder uitgerold worden omdat eerst bepaald moet worden in wat voor een bestuurlijke vorm de inventarisatie gegoten moet worden bijv. een stichting die inventariseert hoeveel inwoners glasvezel willen afnemen. Zoals het er nu uit ziet zal het nog een aantal maanden duren voordat met de inventarisatie kan worden begonnen.

Fietsroute “Kunst van hier tot Ginder”
Namens het bestuur van “Kunst van hier tot Ginder”, hebben Harry Soeterman en Henk Volkerink een toelichting gegeven op KvhtG 2014. Zij krijgen tijdens de jaarvergadering gelegenheid om de leden van PB te informeren en vrijwilligers te werven.

WijDeventer
Willy Bieleman en Jannie Groeneveld zijn namens Okkenbroek de contact personen voor WijDeventer Okkenbroek. Op 6 november is er een ideeënmarkt geweest in Ons Centrum. De uitwerking daarvan is volop gaand: de visboer doet het dorp aan, zijn rummykub spellen gekocht voor een rummykub competitie.

Dorpsarchief
PB acht het haar taak dat borgen en continueren van een dorpsarchief tot de taken van PB hoort. Hoe dit vorm moet krijgen zal in de komende vergaderingen aan de orde komen.

Regiobank
Willy Bieleman en Jannie Groeneveld zijn naar een informatieavond geweest van de Regiobank over de levensvatbaarheid van verenigingen in dorpen en kleine steden nu de overheid en sponsors zich steeds meer terugtrekken. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Landelijke vereniging voor Kleine Kernen, scouting Nederland, NOC*/NSF, Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijdens de avond bleek dat het aantal vrijwilligers bij verenigingen ongeveer gelijk blijft maar dat men zich meer inzet voor kortstondige, projectmatige initiatieven. De Regiobank wil helpen door het organiseren van kennisavonden, om onderling buurten en dorpen met elkaar te verbinden, inspiratie opdoen, informatie te delen om de leefbaarheid te bevorderen voor de buurt/dorp.

Ledenvergadering
Deze wordt gehouden op dinsdag 18 maart 2014. Noteer deze datum vast in uw agenda.

Meer weten of reageren?
Stuur een bericht naar pbokkenbroek@gmail.com

Het bestuur van PB wenst u goede feestdagen en een voorspoedig 2014.