Concept dorpsvisie

Door middel van deze link kom je op de pagina van de gemeente Deventer waar het concept Dorpsvisie gepubliceerd is. 

Werkt de link niet kopieer dan onderstaande regel in de internetbalk:

http://www.deventer.nl/dorpsvisie-okkenbroek

Het concept-Dorpsvisie Okkenbroek ligt ter inzage van 11 februari tot en met 17 maart 2016. De gemeente wil Okkenbroek in de toekomst levendig en vitaal houden. Dat is mogelijk door een nieuwe manier van samenwerken met de inwoners van Okkenbroek.

Het 1e concept van de dorpsvisie is op 13 januari 2015 met bewoners en instellingen besproken. Van 11 februari tot en met 17 maart 2016 ligt de concept-Dorpsvisie Okkenbroek (pdf, 923 KB) ter inzage. In deze periode kunt u reageren op het concept. Hoe u dat doet, leest u in de bekendmaking.

Na de inzageperiode worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde ‘reactienota’. Mogelijk wordt het plan op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt het plan ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Nieuwe rol gemeente

Voor het leefbaar houden van platteland, dorpen en kernen gaat het in de dorpsvisies over:

een sterk voorzieningenniveau in de dorpskernen;een goed winkelaanbod;geclusterde sociale en culturele voorzieningen.

Netwerken van bewoners en ondernemers zijn onmisbaar voor het in stand houden van voorzieningen in hun eigen dorp. De rol van de gemeente is daarbij terughoudend: ruimte bieden, stimuleren en aanmoedigen en alleen waar nodig kaders meegeven.
In deze concept Dorpsvisie Okkenbroek maakt de gemeente keuzes rond thema’s als wonen, voorzieningen en zorg.

Dorpsontwikkelingsplan en dorpsagenda

De dorpsbewoners stelden eerder al een eigen dorpsontwikkelingsplan op. Omdat de rollen van overheid en inwoners veranderen, doet de gemeente een steeds groter beroep op inwoners. Behoud van de grote sociale binding is hierbij onmisbaar.

Wethouder Plattelandsbeleid Frits Rorink: “Samen met bewoners en instellingen willen we dat het op het platteland, in de dorpen en de kernen goed wonen is. De gemeente blijft aan de zijlijn zolang mensen zelf in hun eigen omgeving zaken kunnen op- en aanpakken. Voor inwoners betekent dit dat zij hun rol in het dorp zelf kunnen invullen.”

Na de inspraaktermijn gaat de gemeente met partijen in het dorp een gezamenlijke dorpsagenda opstellen, met gezamenlijke doelen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Om de agenda actueel te houden en uit te voeren, komt er regelmatig overleg tussen het dorp en de gemeente.

Okkenbroek in 2025

Wethouder Frits Rorink: “Het dorp én de gemeente zien voor de toekomst een Okkenbroek voor zich, waar het in elke levensfase prettig wonen, leven en werken is. Nu, maar ook over 20 jaar.”

Mensen die zorg nodig hebben, krijgen deze in het dorp. Als mensen aangewezen zijn op voorzieningen buiten het dorp, dan moet de bereikbaarheid goed geregeld zijn. Voor zover er behoefte is aan woonruimte, zal die meer en meer gevonden kunnen worden in de bestaande woonvoorraad.

Meer weten?

Heeft u vragen over de concept-dorpsvisie Okkenbroek? Neem dan contact op met projectleider Marlies Spreen, via telefoonnummer 0570-693272 of stuur een e-mail naarm.spreen@deventer.nl.