Bericht van de gemeente Deventer over de mogelijke nieuwbouwlocatie aan het Hoge Veld:

Beste inwoner van Okkenbroek,

Op 26 augustus hield de gemeente een informatiebijeenkomst over de routekaart Okkenbroek. Tijdens en na deze bijeenkomst hebben we gemerkt dat er nog veel vragen zijn over deze routekaart. Om iedereen de gelegenheid te geven om deze vragen te stellen, nodigen we u uit voor een vervolgbijeenkomst. Deze vindt plaats op donderdag 30 september, 19.30-20.30 uur in Café Nooit Gedacht, Oerdijk 141.

Aanmelden en vragen

Om de avond met voldoende onderlinge afstand te kunnen laten plaatsvinden, is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Dit kunt u doen door uiterlijk 21 september een e-mail te sturen aan Gülay Gül, g.gul@deventer.nl. Ook kunt u bij haar terecht voor eventuele vragen over deze avond.

Deze uitnodiging wordt verstuurd aan alle deelnemers van 26 augustus. U kunt de uitnodiging desgewenst doorsturen aan belangstellenden die toen niet aanwezig waren. Zij kunnen zich via hetzelfde mailadres aanmelden.

Informatie

Op de website van de gemeente kunt u via bijgevoegde link de stukken vinden, zoals de routekaart Okkenbroek, de presentatie en het verslag van de bijeenkomst van 26 augustus. U gaat naar de stukken via: www.deventer.nl/routekaart. Op deze pagina vindt u ook de link naar de agenda van de gemeenteraad, zodat u kunt zien wanneer de raad over de routekaart spreekt en u gelegenheid heeft om in te spreken.

U bent van harte welkom op 30 september.

Nieuwsbrief DOENH

Nieuwsbrief DOENH                                                                                                                    september 2021

Beste buurtbewoner,
In deze eerste nieuwsbrief van de Stichting DOENH willen we je informeren over de hui-dige stand van zaken ten aanzien van de stichting en het proces van de Regionale Energie-strategie (RES) in de gemeente Rijssen-Holten.
Toen duidelijk werd dat de gemeente in het kader van de RES een aantal MEGA grote windturbines zou kunnen gaan realiseren, is de Stichting DOENH opgericht. De stichting heeft als doel het leefmilieu in Dijkerhoek, Okkenbroek, Espelo, Nieuw Heeten, Helhuizen, Holterbroek en omgeving te bevorderen. In eerste instantie zet ze zich in om plaatsing van windturbines in haar gebied tegen te gaan.
Op donderdag 27 mei j.l. heeft het college van B&W van Rijssen-Holten tijdens de ge-meenteraadsvergadering aangegeven het zoeken naar mogelijke gebieden voor het plaatsen van windturbines (tijdelijk) stop te zetten. Dit naar aanleiding van de vele bezwaren die tijdens de informatie- en inspraakavonden naar voren kwamen. Het college wil de tijd ne-men tot het voorjaar van 2023 om samen met de burgers en bedrijven alternatieven uit te werken om invulling te geven aan de doelstelling zoals die in de RES is vastgelegd.
Let wel: het betreft slechts uitstel (van plaatsing van grote windturbines); afstel geschiedt pas als er tijdig voldoende alternatieven zijn.
Ook de uitspraak van de Raad van State – dat er een MER (Milieu Effect Rapportage) gemaakt moet worden voor het plaatsen van windturbines – wil niet zeggen dat de turbines van de baan zijn. De verwachting is dat de provincie en het rijk de plaatsing van windtur-bines afdwingen bij het uitblijven van geschikte alternatieven. Het is daarom van groot belang dat er nú actie wordt ondernomen!!
Tezamen met twee andere stichtingen (Tegenwind en Leefbaar Beuseberg) is het gesprek met de gemeente aangegaan.
Inmiddels is er een plan van aanpak gemaakt. Het hele proces zal worden (be)geleid door een stuurgroep waarin de gemeente en de drie stichtingen, maar ook industrie- en handels-verenigingen, LTO, een jongerenafdeling, en Duurzaam Holten & Opgewekt Rijssen ver-tegenwoordigd zijn.
Daarnaast worden er werkgroepen met specifieke taken in het leven geroepen.
* Nieuwe cijfers: in kaart brengen van groene energie opwekking, CO2-besparing e.d.
* Alternatieven Buitengebieden / Woonkernen / Bedrijven & Industrie (3 groepen): alter-natieven voor energieopwekking en -besparing, invloed wet- en regelgeving, voorstellen voor ondersteuning, zoals subsidies.
* Toekomstige Ontwikkelingen: direct toepasbare technologieën, en haalbare technolo-gieën voor 2030 en 2050.
* Communicatie: urgentie van transitie helder krijgen bij iedereen, voortgang communi-ceren en waar nodig oproepen tot actie, successen vieren.
* Datavergaring: gegevens uitwisselen met Enexis, gegevens ophalen bij inwoners en bedrijven, bewaken AVG.
* Financiën en Fondsenwerving.
We roepen iedereen op onze missie te steunen om ons mooie buitengebied leefbaar te houden. Heb je specifieke kennis die kan bijdragen of wil je plaatsnemen in een van de werkgroepen neem dan contact met ons op.
De missie heeft alleen kans van slagen bij voldoende draagvlak en medewerking van de bewoners van het gebied waarvoor Stichting DOENH zich inzet. Draagvlak is nodig om, indien noodzakelijk, actie te kunnen voeren tot en met juridische procedures bij de Raad van State. Medewerking is nodig voor de omschakeling naar een duurzamere samenleving, en het in kaart brengen van verduurzamingsmaatregelen (isolatie, zonnepanelen, warmte-pomp e.d.) die je al genomen hebt en nog wilt nemen. Tenslotte zijn donaties nodig voor kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden (waaronder eventueel gerechtelij-ke).
Met vriendelijke groet,
Stichting DOENH
Dijkerhoek: Menno Boer mwhboer@gmail.com
secretaris tel. 06 3616 9681
Okkenbroek: Paul Disselhorst pjm.disselhorst@kpnplanet.nl
penningmeester tel. 0570 – 551790
Espelo: Rob Kooijmans rob.kooijmans@gmail.com
voorzitter tel. 06 5276 4050
Nieuw Heeten: vacant
Helhuizen: Karla Katers kadje@kpnmail.nl
tel. 06 4603 4105
Holterbroek: Rolph Markvoort rolph@dutchgreenroof.nl
Postadres: Schapendijk 7, 7451 KT Holten
Facebook: https://www.facebook.com/groups/581530923249997/

V&L Okkenbroek

Sportvereniging V en L,

Gelukkig zijn de coronamaatregelen weer aanzienlijk versoepeld en zijn alle sporten weer
van start gegaan.
Er zijn een aantal veranderingen in de diverse sporten gaande.
Namelijk dat we helaas genoodzaakt waren om te stoppen met de volleybalgroep op maandagavond. Hiervoor in de plaats komt er weer badminton. Dit start op maandag 18 oktober van 20.00-21.30. We starten met een groep van 14 personen.

Nogmaals een oproep namens de Spinninggroep. Ze zijn dringend op zoek naar nieuwe leden.
Er wordt gefietst op maandagavond van 19.00-20.00 en woensdagavond van 21.00-22.00.
Lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan aan!
Ook bij de andere sporten zijn nieuwe leden zeer Welkom!!

Beoefent u nog geen sport kom dan gerust eens een kijkje nemen in de sporthal van Ons Centrum. Bovendien kunt u gebruik maken van 2 gratis proeflessen.
V en L heeft de volgende takken van sport:

Maandagavond spinning en badminton
Dinsdagavond streetdance
Woensdagavond aerobic/bodypump en spinning
Donderdagavond zaalvoetbal

Datum JB ochtend en volleybaltoernooi:
Dit wordt gehouden op zaterdag 30 oktober.
Streetdance van 10.00-11.00 en volleybal vanaf 19.00

Op dinsdag 28 september is er weer de jaarlijkse ledenvergadering.
Deze begint om 20.00 in Ons Centrum.

Wilt u meer informatie over onze vereniging ga dan naar onze website www.okkenbroek.net/venl
of stuur een mail naar vl-okkenbroek@live.nl

Namens het bestuur van V en L, Bertus Jeurlink

De nieuwbouw

Op het terrein midden in het dorp staan inmiddels mooie banners van de ontwikkelaar en de architect, maar daar is het tot nu toe bij gebleven. Maar volgens de planning van Haasse gaan zij in week 48 (dat is zeg maar begin december) starten met de bouwwerkzaamheden. Zij geven aan dat de bouw vermoedelijk wel een maand of 8 in beslag gaat nemen en dat zou betekenen dat de huizen ergens na de bouwvak van 2022 worden opgeleverd.
Haasse vertelde verder dat er veelvuldig contact is met de kopers van de huizen, Voor hen is dit geen nieuwe informatie.

Nu de vakanties voorbij zijn en de coronaregels iets zijn versoepeld, maar de 1.5m nog steeds gehandhaafd blijft als dit geschreven is, hebben we als bestuur besloten om na 1½ jaar weer te starten met de seniorenmiddagen en wel de eerste op woensdagmiddag 15 sept. 2021 in het Centrum om 14.00 uur. Na zoveel ellende wat de corona met zich mee bracht, dachten we om samen te komen praten over hoe nu verder. Als bestuur hebben we het volgende bedacht om op woensdagmiddag 20 okt. een open middag te organiseren waarbij iedereen welkom is. Het wordt een gezellige en muzikale middag en hopen hierbij veel nieuwe mensen te mogen begroeten. We hopen toch als bestuur dat we de seniorenmiddagen kunnen blijven behouden en te organiseren. Het zou toch heel jammer zijn als dit niet verder kan bestaan, want het aantal leden gaat steeds achteruit. Het bestuur doet zijn best om alles coronaproof door te laten gaan. We hopen U allen weer te zien op woensdagmiddag 15 sept.
Hartelijke Groeten,
Seniorensoos,

handwerken noaberhuus

Het handwerken start ook weer op en wel op maandag 6 september. Voor een ieder die gezellig samen iets onderhanden wil hebben is welkom van 14.00-16.00 uur in de huiskamer van het noaberhuus. Neem wel je eigen "werkje" mee. Je hoeft niet te breien of haken, neem mee, waar je plezier in hebt om te doen.

Onder het genot van een kopje koffie/thee maken we er samen een creatieve middag van.

Noteer alvast de volgende data: 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktber, 1 november, 15 november, 29 november, 13 december, 3 januari 2022.

Spelmiddag 50+

Nieuws uit het noaberhuus

Nu het coronavirus een beetje op de achtergrond lijkt te raken, zijn we alweer een heel aantal dinsdagen bezig met de koffie octend. Ook op de donderdag is er vanaf 9.30 samen koffie drinken. De Koersbal gaat namelijk nog steeds niet door. Voor, rijdens en na de corona-periode hadden we het idee dat de koffie ochtend wat minder bezoekers had, maar gelukkig zijn er weer een aantal nieuwe "kandidaten" die aanschuiven op de dinsdag en donderdag morgen. Hier zijn we erg blij mee, want dit mag toch niet verloren gaan.

Lijkt het je wat om hieraan deel te nemen, dan ben je van harte welkom. Je hoeft je niet aan te melden.

Op 6 oktober willen wij samen met jullie allen weer wat reuring in de huiskamer van het noaberhuus brengen, nu de koersbal nog niet weer is opgestart en we de Okkenbroekers graag in beweging willen houden. We hebben een plan om eens in de maand op woensdag van 14.00-16.00 uur een spelmiddag te organiseren. We hebben wat nieuwe attributen kunnen kopen dankzij een gift van de huisartsenpraktijk in Bathmen.

Laat je verrassen en kom langs op woensdag 6 oktober 14.00 uur in de huiskamer van het noaberhuus.

Groetjes Betsie en Willy

 

Het is erg jammer maar ook dit jaar hebben we als bazarcommissie moeten besluiten geen bazar te organiseren.

We weten niet aan welke regels we ons tegen die tijd moeten houden en willen niet in de situatie belanden dat we dan nog alles moeten afzeggen of, als het wel door kan gaan onder bepaalde voorwaarden, wij zelf de controle op dan bestaande regels moeten uitvoeren.

Daarom hebben we besloten, net als vorig jaar, weer oliebollen te gaan verkopen.

Er wordt in de week van 13 december een flyer huis aan huis bezorgd. We zullen zorgen dat de informatie ook op Facebook beschikbaar is.

De bazarcommissie,
Annie Welgraven
Erik Lensink
Henk Volkerink
Anny Soeteman

Okkenbroek Fietst!

Zondag 5 september organiseren we het nieuwe jaarlijkse fiets evenement Okkenbroek Fietst!

Om dat te vieren worden dit jaar, samen met kunst van hier tot ginder, een aantal theatervoorstellingen gegeven op een plek langs de route.

Okkenbroek houdt van fietsen! Al ruim 25 jaar kent Okkenbroek de "Freek Kleiboer" gezinsfietstocht en alweer bijna 10 jaar is er ook “Bert Stam’s” 200 van Okkenbroek. Vanaf dit jaar gaan we gezamenlijk verder onder de naam “Okkenbroek Fietst!” waarbij voor iedereen een leuke fietstocht is uitgezet. 

De volgende routes zijn uitgezet:
Recreatief met een uitgeschreven route, waarbij starten mogelijk is vanaf 10:00
– 12 km fietstocht voor de jeugd.
– 40 km recreatieve tocht.

Sportief met een GPX route, waarbij starten mogelijk is vanaf 7:00
– 55/70/75 km sportieve tochten.
– 200 km sportieve tocht (bestaande uit 3 lussen van 60/65/75 kilometer). Om 7:00 vertrekt er een georganiseerde groep om 200 kilometer te fietsen, maar individueel starten is ook mogelijk!

De GPX bestanden kun je hieronder downloaden en worden binnenkort op onze Facebook-pagina gepubliceerd.
Download hieronder de gpx bestanden:

De fietstocht komt langs de “Amuse van hier tot ginder”, een verrassende aaneenschakeling van theater en muziekvoorstelling op het kampeerterrein Oostermaet.

Starten vanaf Dorpshuis Ons Centrum. Adres: Oerdijk 141 in Okkenbroek.
Inschrijving is dit jaar gratis! Bij het start en rustpunten is koffie, thee en (fris)drank verkrijgbaar, uiteraard voor eigen rekening.

Neem voor meer informatie contact op met de organisatie via okkenbroekfietst@gmail.com
Volg ons ook op Facebook: Okkenbroek Fietst!

Tot zondag 5 september!

Groeten, organisatie "Okkenbroek Fietst!".

Over een paar weken komt de nieuwe Okkenbroeker koerier weer uit. Uw kopij hiervoor kunt u op website plaatsen tot uiterlijk dinsdag 7 september 2021. Uw tekst wordt dan automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.

Ook jouw artikel of evenement in deze koerier en heb je nog geen account?
Maak deze dan aan op okkenbroek.net, daarna kun je een nieuwsartikel en/of een evenement aanmaken.
Lukt het u niet om kopij op de website te plaatsen, dan kunt u deze inleveren bij:
Gerda ten Have (e-mail gm.tenhave@gmail.com)

De volgende koerier komt begin januari 2022 weer uit.

Met vriendelijke groet,
Gerda ten Have