Ledenvergadering V&L 20 februari

 

UITNODIGING JAARLIJKSE LEDENVERGADERING VAN V&L

Datum: dinsdag 20 februari 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Ons Centrum

AGENDA

1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2017
3. Jaarverslag secretariaat 2017
4. Jaarverslag penningmeester 2017
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
6. Bestuurswisseling, aftredend en herkiesbaar zijn :
Henk Stoevenbelt, Hans Haverslag en Bertus Jeurlink.
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat tot 28 februari 2017
vergezeld van 10 handtekeningen van medeleden ter ondersteuning.
7. Plaatsing hekwerk om multifunctioneel speelveld
8. 60 jarig jubileum
9. Begroting 2018
10. Activiteiten 2018
11. Rondvraag
12. Sluiting

Wilt u voor onze administratie, mocht u dit nog niet gedaan hebben, uw emailadres opsturen naar vl-okkenbroek@live.nl

Het Bestuur van V&L