Koerier & Dorpsvisie

"De vorige uitgave van de Okkenbroeker Koerier is van september 2018. Toen heeft de koerier een nieuwe stijl gekregen. En dankzij subsidie van WijDeventer is de papieren uitgave in heel Okkenbroek en omgeving verspreid.
Dit was echter eenmalig om de nieuwe stijl te tonen, de koerier te promoten en iedereen te bereiken.
Wie de koerier op papier wil (blijven) ontvangen moet zich daarvoor opgeven. Het abonnement kost 7 euro per jaar, en een machtiging wordt gevraagd voor automatische incasso.

Op 8 januari komt de volgende koerier uit. Wie de koerier op papier wil ontvangen en zich nog niet heeft geabonneerd, dient dit dus vóór die tijd te doen. Een inschrijfformulier zat in de laatste koerier, maar kan ook bij bestuursleden van PB worden verkregen.

Het formulier kan worden ingeleverd bij:
het Noaberhuus (Betsie), Ons Centrum (Monique), Henk Stoevenbelt, Paul Disselhorst, Gerda ten Have, Willy Bieleman."

Dorpsvisie Okkenbroek

Beste mensen van Okkenbroek en omgeving,
Plaatselijk Belang Okkenbroek en Omgeving wil tezamen met de besturen van Ons Centrum en Kulturhus een nieuwe dorpsvisie maken. Dat wil zeggen dat we nadenken over hoe Okkenbroek er over pakweg 10 jaar uit ziet of uit moet zien, en hoe we dat willen bereiken.

Het is prachtig wonen in Okkenbroek, er zijn veel verenigingen en activiteiten, de mensen kennen elkaar en voelen zich betrokken. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Okkenbroek is namelijk ook te klein voor bijvoorbeeld een winkel en sportclubs van enig formaat.

Mensen vestigen zich voor hun studie of werk elders in den lande, en keren vaak niet meer terug. Voor de leefbaarheid van Okkenbroek is het echter wel van belang dat de leeftijdsopbouw van de bevolking evenwichtig blijft, en het dorp niet leegloopt.
Daarnaast zijn er verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de leefbaarheid:
De maatschappij wordt individualistischer. Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen lid zijn van een club of vereniging. Veel vaker hebben we ook vrienden en kennissen buiten het dorp. De binding met het dorp kan daardoor minder worden.

De ontwikkelingen in de landbouw gaan door. Bedrijven worden groter, maar het aantal wordt kleiner. Boerderijen kunnen leeg komen te staan of een andere functie krijgen.
We willen (of moeten) zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar daarvoor moet wel de nodige zorgverlening in de buurt voorhanden zijn.

De grote vraag is hoe we Okkenbroek aantrekkelijk kunnen houden of maken als plek om te wonen, te werken en te leven. Daarom willen we graag in gesprek met de bewoners (liefst alle) van Okkenbroek en omgeving om te praten over hun wensen en over de kansen en mogelijkheden die zij zien.

Een aantal zaken waar over nagedacht kan worden zijn:
Als u ouder wordt en (meer) zorg nodig hebt, wilt u dan in Okkenbroek blijven wonen? En eventueel verhuizen naar een zorgwoning (een woning of cluster waar gemakkelijker en meer zorg gegeven kan worden)?
Hoe krijgen we meer woningen voor starters, en hoe bereiken we hen?
Welke activiteiten en voorzieningen zijn er nodig om Okkenbroek aantrekkelijker te maken voor jongeren?
En welke om buitenstaanders, of voormalige Okkenbroekers aan te trekken?
Hoe kunnen we het dorpscentrum aantrekkelijker maken (straatmeubilair, plein)?
Kunnen we verenigingen anders organiseren, bijvoorbeeld clusteren, om het aantal benodigde bestuursleden te verminderen? Zij kampen namelijk vaak met een gebrek aan aanwas (vooral van jongeren), en aan leden die een bestuurstaak willen vervullen.

We denken dat in gesprekken met kleine groepen het beste naar voren komt wat er in Okkenbroek leeft. Daarom willen we het liefst bijeenkomsten organiseren bij mensen thuis waarbij dan maximaal 8 mensen uit de buurt samenkomen. Daar komen dan een gespreksleider en notulist bij (door PB/OC/KH). De bijeenkomsten zullen in het voorjaar plaatsvinden. Wie genegen is om zijn huis hiervoor beschikbaar te stellen willen we graag uitnodigen dit aan ons te melden. Desgewenst kunnen deze bijeenkomsten natuurlijk ook plaatsvinden in een vergaderzaal.

Vanwege hun belang voor het dorp willen we de Interconfessionele school WereldWijzer en de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek nadrukkelijk bij dit alles betrekken.