Dorpsvisie Okkenbroek

De afgelopen maanden zijn er huiskamergesprekken gevoerd om een beeld te kunnen krijgen waar “de Okkenbroeker” heen wil met zijn/haar dorp. Wat waarderen we aan Okkenbroek? Wat vinden we dat er beter kan? Hoe zouden we Okkenbroek graag zien over een jaar of 20?

Een paradijsje
Wat in elk gesprek wel gehoord werd, is dat we vinden dat we op één van de mooiste plekken van Nederland wonen. We wonen tussen de landerijen en in de natuur, zonder hinderlijke wegen, treinen, of hoogspanningskabels. We wonen in een dorp met een grote onderlinge samenhang en een open karakter; nieuwe bewoners voelen zich hier welkom. Iets waar we trots op mogen zijn!

Vrijwilligers
Er is een harde kern van vrijwilligers die een heleboel mogelijk maakt in ons dorp. Veel mensen geven aan dat ze het niet zien zitten om een structurele verplichting aan te gaan, maar wel incidenteel hun steentje bij zouden willen dragen. We zouden kunnen inventariseren onder de mensen waarvoor er een beroep op hen gedaan zou kunnen worden. Een “flexibele schil” formeren rondom de harde kern van vrijwilligers. We hebben een vraag naar vrijwilligers en er is ook aanbod, maar we moeten vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten.

Woningbouw
De gemeenteraad heeft onlangs besloten dat er 8 nieuwe woningen worden gebouwd in Okkenbroek. Hier is lang op gewacht en er hebben zich al verschillende geïnteresseerden gemeld. Uit de huiskamergesprekken komt naar voren dat verdere nieuwbouw niet het karakter van ons dorp moet gaan bepalen. We willen niet verder inbreiden in de IJssel de Schepperstraat, maar staan wel open voor uitbreiding, zoals aan de Muldersweg en de Okkenbroekerveldweg. Er moeten kwalitatief goede woningen worden gebouwd en er moet balans zijn in het aanbod van woningen voor starters, doorstromers en senioren. We moeten mensen naar Okkenbroek trekken met haar sterke profiel van rust, natuur en een open cultuur waarin kinderen op een ouderwets veilige manier op kunnen groeien.

Voorzieningen
Het is meerdere keren geprobeerd en we hebben ons er nu bij neergelegd dat een winkeltje in ons dorp niet levensvatbaar kan zijn. Het wordt moeilijker om de begroting van het OC en het Kulturhus sluitend te krijgen. De huidige bezetting van het Kulturhus past niet bij de visie die er ooit voor is neergezet. Daarnaast wordt het ook als onduidelijk ervaren dat het Kulturhus en het OC nu op onderdelen concurreren met elkaar. De Okkenbroekers vinden dat de focus nadrukkelijker op het OC moet komen te liggen.

Verbetering van het landschap
Voor wat betreft het landschap wil men geen groen biljartlaken van horizon tot horizon zien. We hebben een mooi coulissenlandschap en dit moeten we koesteren. We moeten hier als boeren en burgers van Okkenbroek samen energie in steken om dit in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Er is inmiddels een stichting in het leven geroepen die met subsidie van de provincie werkt aan het onderhoud en de verbetering van de belangrijke landschapselementen in en om Okkenbroek.

Vergroten van de recreatieve aantrekkingskracht
Er werden meerdere ideeën geopperd om de recreatiemogelijkheden in en om ons dorp te verbeteren. De Sallandroute gaat nu ten noorden ons dorp voorbij. Deze route moet weer door ons dorp geleid gaan worden. De Bosbaan is ook ’s zomers een geweldig mooie plek. De winters die blijven de laatste jaren weg, maar we hebben des te meer zomers. "Moeten we er niet een zwemvijver van maken misschien? Of een ondernemer zoeken die er een camping van wil maken?" Iets om over na te denken. De wandelaars in Okkenbroek vragen ook of er niet aan een noordelijk Okkenbroeks rondje gewerkt kan worden, vanaf de Muldersweg richting de Bosbaan.

Marketingplan Okkenbroek
De Kunstfietsroute wordt door velen genoemd als een fantastische manier om mensen van buiten op een positieve manier kennis te laten maken met ons mooie dorp. We moeten eraan werken om ons dorp nog mooier te maken, maar vooral moeten we ons dorp beter verkopen naar buiten toe. Als mensen de naam “Okkenbroek” horen, dan moeten ze gelijk de associatie hebben met ons profiel: rust, natuur en open cultuur. We moeten onze positieve punten versterken, ze van de daken schreeuwen en daarmee de juiste mensen naar ons dorp toetrekken.

Veel stof om over na te denken, het met elkaar over te hebben en om aan te werken de komende jaren!

Hoe nu verder

Jeroen Geerdink, adviseur van de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen (OVKK) heeft de bevindingen van de huiskamergesprekken gebundeld in een uitgebreid verslag. Dit verslag bevat een rijkdom aan aanknopingspunten voor het bestuur van het OC en het Kulturhus, het Plaatselijk Belang en ons als dorp om aan te gaan werken de komende jaren.

Werkgroepen
Om effectiever te kunnen werken aan de belangrijkste thema's die er in ons dorp spelen, is besloten om 3 werkgroepen en een regiegroep te formeren. De werkgroepen:

  • Voorzieningen (contactpersoon: Stefan Aukema)
  • Samenhang, communicatie en toerisme (contactpersoon: Sander Soeteman)
  • Wonen, inrichting en natuur (contactpersoon: Theo Hoge)

De contactpersonen van de werkgroepen vormen samen ook de regiegroep.

Iedere werkgroep stelt een lijst van onderwerpen en acties op. De werkgroepen prioriteren en nemen het initiatief, maar voor de uitvoering van sommige acties doen we ook graag een beroep op onze dorpsgenoten. We vragen geen langdurig commitment, maar nodigen mensen uit om deelgenoot te zijn van het stukje bij beetje mooier maken van onze leefomgeving, ons Okkenbroek.

 

Door Sander Soeteman, namens Plaatselijk Belang en het bestuur OC en Kulturhus