Heel aardige mensen heb ik ze genoemd in een vorig artikel op deze website: de bestuursleden van “Ons Centrum”. Maar – gewetensvraagje – had u, als u het gelezen hebt, enig idee over welke mensen ik het had? Kent u, met andere woorden, de namen van het vijftal?
Eind maart was de jaarvergadering. Een van de bestuursleden was aftredend en herkiesbaar. Ze is zonder hoofdelijke stemming herkozen. Mooi moment om de leden van het bestuur eens bij naam te noemen. Dat doen we verderop.

Eerst een stukje geschiedenis. Daarvoor neem ik u mee naar de vorige eeuw, naar 1978 om precies te zijn. In dat jaar is namelijk ons dorpshuis door (de kerkvoogdij van) de toenmalige Hervormde Gemeente te Okkenbroek overgedragen aan de daartoe in het leven geroepen Stichting Dorpshuis Ons Centrum. Bij een stichting hoort uiteraard een bestuur. De voorbereidende commissie kwam met het, in mijn ogen, geniale idee om dat bestuur samen te stellen uit vertegenwoordigers van gebruikers van Ons Centrum. Geniaal omdat je op z’n minst een zekere mate van betrokkenheid bij het gebouw mag verwachten van deze mensen.
De statuten (nog steeds ongewijzigd!) zeggen er het volgende over. Twee leden zullen worden aangewezen door de Hervormde Gemeente, één lid wordt aangewezen door de Prot. Chr. Schoolvereniging; Okkenbroeks Belang wijst twee leden aan (waarvan één R.K.). Daarnaast zullen bestuursleden komen uit de Herv. Vrouwenvereniging, Plattelandsvrouwen, Jeugdvereniging, Vlug en Lenig, Jeugdwerk, V.O.P. en Feestcommissie. Ik geef deze opsomming bewust. Zelfs een vluchtige blik erop leert ons dat het huidige bestuur niet meer samengesteld KAN zijn op de wijze die de commissie toentertijd voor ogen stond. Sommige verenigingen bestaan niet meer; de school is interconfessioneel geworden en de Hervormde Gemeente van toen is veranderd in de Protestantse Gemeente te Bathmen – Okkenbroek.

Door de jaren heen hebben zich onvermijdelijk en dus vanzelfsprekend wijzigingen in het bestuur voorgedaan. Die wijzigingen hebben ertoe geleid dat het oorspronkelijke elftal is gekrompen tot vijf. Deze vijf zijn, in alfabetische volgorde:
Stefan Aukema – algemeen bestuurslid (lid van de Bosbaan);
Rob de Just – algemeen bestuurslid (Biljartclub);
Ewout Kleiboer – penningmeester (Plaatselijk Belang);
Henk Stoevenbeld – voorzitter (Vlug & Lenig);
Thecla Teeselink-Poll – secretaris (V.O.P.).

Strikt genomen kampt het stichtingsbestuur dus al een tijd met een behoorlijk aantal vacatures. Waarom is dat zo? In feite staat het verenigingen vrij om geschikte kandidaten voor te dragen. Maar welke vereniging tovert er zo maar één uit de hoge hoed? Vanuit de stichting bekeken: het huidige bestuur voelt zich redelijk comfortabel bij de situatie zoals die nu is. Een klein, slagvaardig team, waarvan de leden precies weten wat ze aan elkaar hebben.

Voor de volledigheid: de schrijver van dit artikel maakt geen deel uit van het bestuur. Als een soort hulp in de huishouding probeert hij – in hoofdzaak – het werk van de secretaris te verlichten. In de praktijk houdt dit in het opstellen van agenda’s voor de reguliere, maandelijkse vergaderingen en het notuleren daarvan. De statuten voorzien in deze mogelijkheid.

U bent weer helemaal bijgepraat! Tenzij ik iets vergeten ben te vermelden. Daar wilt u me dan wel op attenderen…

Henk Kerkdijk, notulist en redactielid

ontwikkeling landschapNa twee jaar van voorbereiding zijn we nu zover dat we een kansrijke uitgangspositie hebben voor een succesvolle subsidieaanvraag voor het behoud en de ontwikkeling van landschapselementen. We werken daarmee samen met Lettele en daarom noemen we ons project Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele. In het logo zie je dat we daarbij streven naar een veilige leefomgeving voor de patrijs.

Met de Stichting Kostbaar Salland, de stichting die de subsidiegelden beheert, hebben we afspraken gemaakt over de stappen die we nu al samen kunnen gaan zetten, in afwachting van de uiteindelijke goedkeuring door de provincie.

We organiseren op donderdag 11 mei in het Kulturhuis de Spil in Lettele en op woensdag 17 mei in Ons Centrum in Okkenbroek een bijeenkomst waarvoor we niet alleen de landeigenaren maar hierbij ook alle andere belangstellenden uitnodigen voor een presentatie.

Dan presenteren we niet alleen de huidige stand van zaken en onze plannen voor de leefomgeving van de dorpen, maar zijn er ook mensen aanwezig die elders ervaring hebben opgedaan met deze subsidie. Zij kunnen immers het beste vertellen over wat deelname aan het project betekent en wat het de eigenaar op kan leveren.

Op dit moment zijn er al 25 belangstellenden. Bij een deelname van tenminste 10 grondeigenaren kan het project al voor het eind van het jaar van start gaan.

Begin juni volgt er een bijeenkomst met eigenaren die serieus overwegen mee te gaan doen. Dan wordt verder gesproken over de organisatie en inrichting van het project en over de wijze waarop wordt vastgesteld hoeveel subsidie iedere eigenaar kan ontvangen.

In de periode tot 15 juli wordt bij de eerste deelnemers een schouw uitgevoerd en individuele gesprekken gehouden met de deskundige van Kostbaar Salland over wat op jouw eigen land zou passen en hoeveel dit per jaar aan subsidie kan opleveren. De subsidie kan variëren van 100 euro per jaar voor een houtwal tot wel 2000 euro per jaar bij een groot aantal landschapselementen.

Het mooie van deze subsidieregeling is dat de betaling voor 21 jaar is gegarandeerd. Veranderingen in politiek of gemeentebeleid hebben daarmee geen enkele invloed op de toegekende subsidie.

Na de zomer krijgen de overige deelnemers een bezoek van de deskundige van Kostbaar Salland. Dan is naar verwachting ook bekend of we de subsidie toegekend krijgen en om hoeveel geld het zal gaan.

Pedro Aarnink (Lettele)
Elleke Brinkman en Theo Hoge (Okkenbroek)

Dorpsgenoten

Op donderdag 27 april a.s. is het 50 jaar geleden dat het Dorpshuis Ons Centrum is geopend. Het gebouw is gezet door de kerk, en 10-12 jaar later overgenomen door een bestuur dat bestond uit leden die afgevaardigd waren door de gebruikers. Dus van verenigingen uit ons dorp en daarbuiten, maar betrokken bij Okkenbroek. In de jaren erop volgend is er heel veel veranderd, maar nog steeds is er een bestuur actief, met heel veel vrijwilligers. Een deel is verhuurd; de exploitatie daarvan is in handen van Monique Lensink-Kortenhorst.

Doordat de toen geboren Prins Willem Alexander nu onze Koning is, valt dit heugelijke feit op Koningsdag. Niet iets waar iedereen destijds aan gedacht zal hebben.

Dus wat is er mooier om op deze dag een ieder van u uit Okkenbroek en wijde omgeving, die betrokken is bij het wel en wee in ons dorp, uit te nodigen om hier toch de nodige aandacht aan te besteden………………

U bent welkom, zowel ‘s middags vanaf 14.00 uur, dan wordt er een optreden geregeld door Monique, als ‘s avonds vanaf 20.30 uur, dan zit er een muziek- band, ook door Monique geregeld, maar waarvan de kosten worden gedeeld door haar en het Dorpshuis-bestuur.

We sturen geen persoonlijke uitnodigingen, omdat er zoveel bestuursleden en vrijwilligers actief zijn geweest en nu nog steeds actief zijn, dat het risico om mensen te vergeten domweg te groot is.

U zult begrijpen dat er aan een ieder een aantal consumptiemunten wordt gegeven, zowel ‘s middags als ‘s avonds………………………..

Dus kom allen op Koningsdag naar Dorpshuis Ons Centrum om samen aandacht te geven aan het 50-jarig bestaan…………………..

Namens het St. Bestuur Dorpshuis Ons-Centrum, Henk Stoevenbeld.

glasvezelUitnodiging: Eerste glasvezelaansluiting buitengebied Salland

We hebben leuk nieuws te melden en dat delen we graag met u!

Woensdag a.s. gaat CIF samen met de wethouders van de Sallandse gemeenten (Frits Rorink van Deventer, Jacques van Loevezijn van Raalte en Anton Bosch van Olst-Wijhe), het bestuur van SallandGlas en aannemer VolkerWessels Telecom de eerste glasvezelaansluiting realiseren in het buitengebied van Salland. Dit is de eerste handeling voor de start van de aanleg.

Wij nodigen u daarom van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Datum: 5 april 2017
Tijd: 14.30 – 15.30 uur

Locatie:
Raamsweg 1
8106RH Marienheem

Programma:
14.30 uur Ontvangst met koffie en petitfour
14.40 uur Welkom door Piet Grootenboer (CIF)
14.50 uur Toelichting vanuit wethouders (Salland)
15.00 uur Realiseren van de eerste huisaansluiting met wethouders (inwoner, Henny Lammers) – fotomoment
15.15 uur Drankje en gelegenheid na te praten
Heeft u vragen over bovenstaande, laat het dan gerust weten!

Met vriendelijke groet,

Marieke Seinen Adviseur PR & Communicatie 06 - 577 81 422

Glasvezel buitenaf  
Rohofstraat 83
Postbus 71 7600 AB Almelo
www.glasvezelbuitenaf.nl

Plaatselijk Belang

Het bestuur van Plaatselijk Belang is gewijzigd na de algemene ledenvergadering.

Voorzitter: Nicole Hofman
Penningmeester: Paul Disselhorst
Bestuursleden: Arnold Wichgers Schreurs, Theo Hoge en Monique Lensink
Jullie zijn van harte welkom om eens aan te sluiten bij een vergadering. Ook gaan wij actief mensen uitnodigen om eens bij ons aan te sluiten.

De intentieverklaring voor de woningbouw in Okkenbroek is door de gemeente Deventer ondertekend. Dit betekent dat men nu actief de markt op kunnen met de voorgestelde woningen. De brochures liggen nu ter controle bij Pallazo en worden een dezer dagen gedrukt. Ook zal het te zien zijn op de website van de makelaar, Wim Bulsink uit Markelo.

Nieuws Wereldwijzer

Agenda:
 9 april:  Palmpasen met optocht
13 april: Paasviering en Paaslunch op school
21 april: Koningsspelen
12 juni: schoolreisje
22 juni: Juffendag
 7 juli: Okkenbroeks feest
17 juli: Slotavond
21 juli start zomervakantie t/m 1 september

AOW (altied onderweg)

Elke vierde Dinsdag van de maand is er na de koffie in het Noaberhuus een dagbesteding voor ouderen.
Je kunt dan eerst gezellig komen koffiedrinken om 9.30 uur. Om 10.30 uur gaat iedereen weg die zich niet heeft opgegeven.
We gaan dan samen een activiteit doen. Dit kan zijn een spel, een kwis of we gaan wat fröbelen. 
We drinken dan voor de middag een kop bouillon en gaan een gezamelijke warme maaltijd nuttigen die door Gotink maaltijdverzorging wordt gebracht. 
Ongeveer 13.00 uur is het afgelopen en gaat ieder naar zijn eigen huis. 
Onkosten voor zo'n  "A.O.W. dag"  zijn 10 euro, inclusief 2 kopjes koffie, bouillon en warme maaltijd. 

Lijkt het je wat, kom dan gerust eens een kijkje nemen, het verplicht je tot niets. 

 

Sporten bij V&L

Sportvereniging V&L biedt de volgende sporten aan:
- Aerobics;
- Bodypump;
- Kindergymnastiek;
- Peutergymnastiek;
- Spinning;
- Streetdance;
- Volleybal;
- Zaalvoetbal.

Ben je op zoek naar een sport die wij op dit moment niet aanbieden? Of wil jij samen met vrienden op de dinsdagavond gebruik maken van de sporthal? Stuur dan een mailtje aan .!

Met sportieve groet,
Bestuur V&L

Nationale Pannenkoekdag

20170324 115702 1490374745806Vandaag (24 maart) was het nationale Pannenkoekdag! Op de Wereldwijzer hebben alle kinderen 1 (of meer??) pannenkoeken gehad, wat een feest!!

 

 

 

 

 

20170324 115707 1490374745723

20170324 115710 1490374745500