Het bestuur van de Stichting Kunst van hier tot ginder heeft besloten om de 17e editie van de Kunstfietsroute te verplaatsen naar 2021. Dit in verband met de onzekerheid omtrent het coronavirus. We hopen iedereen weer te verwelkomen in het tweede weekend van juni 2021. (12 en 13 juni)

Met vriendelijke groeten,
Karen Pennewaard

Twee projecten in Salland zijn van start gegaan dankzij een Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de gemeenten in Salland. De Leaderprojecten hebben meerwaarde voor ‘people, planet en profit’ in Salland en dragen bij aan een vitaal platteland.

Salland is één van de ruim 3000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. In de jaren 2016 tot en met 2019 ontvingen al 15 Sallandse projecten een Leader-bijdrage. Nu zijn er weer twee nieuwe projecten goedgekeurd. Het gaat om:

 

OZO Verbindzorg Jeugd

Doel van dit project is het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen ouders van zorgleerlingen en alle onderwijs- en zorgpartijen rondom hen. Door communicatie met alle betrokkenen via het online samenwerkingsplatform OZOverbindzorg is er beter zicht op wat de leerling nodig heeft. Ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) hebben hierin de regie, conform de wet op Passend Onderwijs en de Wet AVG. Het doel is dat ouder en kind beter geholpen worden.

Het online platform OZOverbindzorg wordt tot nu toe vooral ingezet voor ouderenzorg. Vanuit de onderwijsinstellingen Mijn Plein, Carmel College Salland en Capellenborg kwam de vraag om dit online communicatieplatform ook in te zetten voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Zeker tijdens deze Coronacrisis is goede onlinecommunicatie via het platform al van groot belang gebleken. Op deze manier is er goed zicht op het welbevinden van de leerlingen en is er goede communicatie tussen de ouders, onderwijs en zorgverleners. Voor de invoering van OZOverbindzorg Jeugd is een eenmalige Leader bijdrage toegekend van € 100.000 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Raalte en Olst-Wijhe).

Van schoolplein naar buurtplein Okkenbroek

Dit project beoogt het omvormen van het schoolplein tot een buurtplein midden in het dorp Okkenbroek, waar dorpsbewoners van alle leeftijden kunnen spelen, sporten en elkaar ontmoeten.

Door het realiseren van het buurtplein wordt er invulling gegeven aan een gemis in het dorp: een buitenontmoetingsplek voor alle inwoners in het dorp. Er is grote behoefte aan een uitdagende en veilige speelgelegenheid voor de kinderen en de dorpsbewoners willen graag een mogelijkheid zien om elkaar buiten te ontmoeten. Het is van groot belang om het dorp levendig te houden.

Het buurtplein biedt uitdaging voor de verschillende doelgroepen uit het dorp. Een plein waar kinderen kunnen spelen, leren, ontdekken en bewegen. Ook een plein waarop ouderen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten tijdens de repetities van de toneelvereniging of een potje koersbal/jeu de boules. Dit project ontvangt een eenmalige Leader bijdrage van € 60.017 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Deventer).

Voorwaarde voor alle Leaderprojecten is dat de initiatiefnemers zelf een even hoog bedrag aan private bijdrage investeren.

Ook een projectidee starten met Leader?

Heb je een goed idee dat bijdraagt aan ‘people, planet & profit’ in Salland? Neem dan contact op me de Leadercoördinatoren: Mireille Groot Koerkamp (06 22466131) of mireille@dekrachtvansalland.nl   of Giny Hoogeslag (06 13488937) of giny@dekrachtvansalland.nl. Zie www.dekrachtvansalland.nl

De revue gaat niet door

Beste Okkenbroekers en onwonenden,

Na goed overleg tussen de revue en feestcommissie is besloten dat de revue helaas niet door kan gaan dit jaar! Dit doordat de revue door de corona maatregelen zich niet kan voorbereiden op een mooie voorstelling.

Wanneer ons dorpsfeest toch door zal mogen gaan, zal er naar een andere invulling voor de vrijdagavond gekeken worden.

We hoopten half april een definitief besluit te kunnen nemen voor ons mooie dorpsfeest, maar doordat het RIVM rond 28 april hopelijk meer duidelijk gaat geven over alle maatregelen, willen we dit eerst afwachten!Mocht je voor nu vragen of onduidelijkheden hebben, stuur gerust uw vraag in een e-mail naar ons. Het e-mail adres is okkenbroeksfeest@gmail.com.

Voor nu: wees lief, blijf gezond en let op elkaar!  

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn uitgebreid. Daarom rijdt de buurtbus ook de komende tijd niet. In ieder geval tot 3 mei, waarschijnlijk tot 30 mei. En mogelijk nog langer.
Als de bus weer gaat rijden wordt dit z.s.m. bekendgemaakt."

Met vriendelijke groet,
Paul Disselhorst.

Zoals iedereen weet speelt er veel rondom het vreselijke Corona Virus. Ook wij van de Feestcommissie zijn ons daar van bewust en zullen het nieuws nauwlettend in de gaten houden.
Vooralsnog hopen we er van uit te gaan dat het feest door gaat. Mocht het RIVM met andere maatregelen komen dan zullen we daar direct op in spelen. Wij hopen half april een uitsluitsel te kunnen geven of ons prachtige dorpsfeest in juli 2020 door kan gaan. Voor vragen zijn we te allen tijde bereikbaar via ons mailadres: okkenbroeksfeest@gmail.com

Voor nu: blijf gezond en let op elkaar!

Groetjes de Feestcommissie

Beste dorpsgenoten,

Het zijn rare tijden. Er wordt ons gevraagd vanuit de overheid en het RIVM om onszelf en elkaar te beschermen en even zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te houden tot elkaar. Laten we dit doen. Doe je het niet voor jezelf, omdat je misschien jong en fit bent, doe het dan voor je ouders, je opa en oma, of je buren. Voor de mensen waarvan je misschien niet eens weet dat ze tot een risicogroep behoren.

Wij Okkenbroekers kunnen dit!

(Bericht namens het Plaatselijk Belang)

Hallo allen,

Omdat alle activiteiten voor de komende periode zijn afgezegd, hebben wij besloten om de papieren Koerier in april niet uit te brengen.
We wachten verdere ontwikkelingen af en kunnen dan later alsnog besluiten of er in september nog één moet worden uitgebracht.

Helaas... het is niet anders!

Gr.
Geeke in't Hof

Okkenbroeker koerier

Hallo allemaal,

Over een paar weken komt de nieuwe Okkenbroeker koerier weer uit. Uw kopij hiervoor kunt u op website plaatsen tot uiterlijk dinsdag 7 april 2020. Uw tekst wordt  dan automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst.

Ook jouw artikel of evenement in deze koerier en heb je nog geen account?

Maak deze dan aan op okkenbroek.net, daarna kun je een nieuwsartikel en/of een evenement in de agenda plaatsen.
Lukt het u niet om kopij op de website te plaatsen, dan kunt u deze inleveren bij:
Gerda ten Have (e-mail: gm.tenhave@gmail.com

De volgende koerier komt begin september 2020 weer uit.

Met vriendelijke groet,
Gerda ten Have

Vlug en Lenig

 

Badminton in Okkenbroek,

Wij als bestuur van V&L Okkenbroek zijn van plan om de sport Badminton
weer op te pakken.
4 Jaar geleden is deze tak van sport opgeheven doordat de trainer er mee stopte.

We hebben vernomen van een aantal oud leden dat er wel weer animo is
voor Badminton.
Bij genoeg deelname willen wij dit als bestuur dus weer gaan opstarten.

Beoogde dag en tijdstip zal zijn op dinsdagavond van 19.30 – 21.00
Minimale leeftijd is vanaf 16 jaar.
Dit zal zijn onder begeleiding van Jonny Haverslag en de beoogde startdatum is
vanaf September.

Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk?
Meld je dan aan per mail: vl-okkenbroek@live.nl
Of bel/app met Jonny Haverslag 06-15331156

Als je nog vragen hebt stel ze gerust. Dit kan per mail/telefonisch of per app (zie hierboven)

Sportieve Groet,

Bestuur V&L