De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving vindt dit jaar plaats op woensdag 20 maart van 20:00 tot circa 22:00 bij dorpshuis Ons Centrum (Oerdijk 141).
Alle leden van PB worden hiervoor uitgenodigd.
Het bestuur van PB heeft een aantal vacatures. Mensen die zitting willen nemen in het bestuur willen we hiervoor graag uitnodigen. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot een van de bestuursleden.
We streven naar een vertegenwoordiging van zoveel mogelijk buurten van Okkenbroek. En uiteraard ook naar een vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen.
De automatische incasso zal in de week na de jaarvergadering plaatsvinden. Dit geldt voor het lidmaatschap van PB én het abonnement op de Okkenbroeker koerier.
Zorgt u te zijner tijd s.v.p. voor voldoende saldo op de rekening.

Namens het bestuur van PB,
Paul Disselhorst.

Fietstocht 2019

Beste fietsers .

Zondag 1 sept. a.s. is er weer onze jaarlijkse fietstocht.
De voorbereidingen zijn al in volle gang....
Tochten zijn net als andere jaren +/- 12 km en 45 km.
Uiteraard een koffiestop bij de lange tocht.
Nadere info in een volgende Koerier of op Okkenbroek.net

Met vr.gr. de organisatie

Nieuwe Buurtbus dienstregeling

Pinnen in de bus.
De datum waarop het pinnen in de buurtbus wordt ingevoerd is 17 februari 2019. Dit is ook de ingangsdatum van de nieuwe dienstregeling. Zoals gemeld kan er vanaf die datum niet meer contant betaald worden.

Nieuwe kaartjes op de buurtbus.
Tegelijk met de nieuwe dienstregeling worden er nieuwe kaartjes ingevoerd. De tarieven worden dan enigszins aangepast. Er komt een kaartje voor een lange rit (3,00 euro), en een korte rit (2,00 euro). Het gereduceerd tarief voor 65+ vervalt; er komt wel een kinderkaartje (1,00 euro). Naast de kaartjes voor een enkele rit komt er een strippenkaart (25 strippen voor 17,50 euro). Een lange rit kost 3 strippen (2,10 euro), een korte 2 strippen (1,40 euro). Na invoering van de nieuwe kaartjes blijven de oude nog 3 maand geldig.

Dienstregeling.
De nieuwe dienstregeling gaat in op 17 februari 2019. Tot die datum loopt de huidige dienstregeling door.
Het is vanaf 11-12-17 mogelijk om met de OV-chipkaart te reizen/betalen. U betaalt dan 15,6 cent per gereisde kilometer, plus een instaptarief van 89 cent. Als u veel reist kan ‘t zinvol zijn om op de site van Syntus te kijken naar abonnementen.
Het huidige kaartje blijft daarnaast voorlopig verkrijgbaar.

Contactpersoon: Paul Disselhorst
tel.: 0570 551790 e-mail: pjm.disselhorst@kpnplanet.nl

Klik hier voor de nieuwe tarieven lijn 590 Nieuw Heeten – Deventer

Nieuwjaarswens Vrienden van de Kerk in Okkenbroek

Het bestuur van de Vrienden van de Kerk van Okkenbroek wenst u een goed uiteinde en een bijzonder goed begin van 2019!

2018 in vogelvlucht
In 2018 kwam u de Vrienden van de kerk van Okkenbroek tegen bij de oud papier-container bij Ons Centrum, op de rommelmarkt in het Noaberhuus, tijdens de Kunstfietsroute in de kerk en op de Kerstmarkt in Ons Centrum.
Met deze activiteiten zijn broodnodige Euro’s opgehaald.
Verder ontvingen we uw donaties en giften plus nog een fraaie gift van de bazaarcommissie.
En het oud papier draagt fors bij aan de inkomsten.

Uitgevoerd en onderhanden onderhoud
De kerkelijke gemeente (de eigenaar van kerk en pastorie) heeft in 2018 de consistorie laten opknappen, dit zal in 2019 afgemaakt worden. De door ons ontvangen gift van de bazaarcommissie van 2017 hebben we voor dit doel bestemd en overgemaakt.
Verder is een start gemaakt met de grote verbouwing van de pastorie. Daarmee gaat
de pastorie weer voldoen aan de eisen van de huidige tijd.
Ook de kerststal was dringend aan groot onderhoud toe. De gift die we dit jaar mochten ontvangen van de bazaarcommissie hebben we voor dit doel bestemd.
Voor het opknappen van de kerststal is aan Wij Deventer een bijdrage gevraagd. Die is inmiddels toegezegd. Zodra deze binnen is, geven wij deze door. De poppen zijn al vervangen. In 2019 zal de kerststal zelf een flinke opknapbeurt krijgen.

Bedankt!
Het bestuur bedankt u allen voor uw vrijgevigheid!
Zonder u was het niet gelukt om zoveel bij te dragen aan het onderhoud van kerk en pastorie en daarnaast nog aan het opknappen van consistorie en kerststal!

Het bestuur van de Vrienden van de Kerk in Okkenbroek
Margreet Vierhouten, penningmeester
Nicol Jeurlink, bestuurslid
Geeke in ’t Hof, secretaris

vwp 1 lowOudjaarsdag (maandag 31 december) is er weer het Oud Hollandsch Carbidschieten. Dit alles volgens Amerikaans model, d.w.z. kom kijken en genieten en breng zelf uw versnaperingen mee!

Wij zien je graag vanaf 14:00 uur in de Bargboers weide, met aan het eind van de middag wat ander vuurwerk (mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren).

We hebben zowel zakelijke als particuliere sponsoren, allen hartelijk dank!

VWP
Betreden op eigen risico.

Koerier & Dorpsvisie

"De vorige uitgave van de Okkenbroeker Koerier is van september 2018. Toen heeft de koerier een nieuwe stijl gekregen. En dankzij subsidie van WijDeventer is de papieren uitgave in heel Okkenbroek en omgeving verspreid.
Dit was echter eenmalig om de nieuwe stijl te tonen, de koerier te promoten en iedereen te bereiken.
Wie de koerier op papier wil (blijven) ontvangen moet zich daarvoor opgeven. Het abonnement kost 7 euro per jaar, en een machtiging wordt gevraagd voor automatische incasso.

Op 8 januari komt de volgende koerier uit. Wie de koerier op papier wil ontvangen en zich nog niet heeft geabonneerd, dient dit dus vóór die tijd te doen. Een inschrijfformulier zat in de laatste koerier, maar kan ook bij bestuursleden van PB worden verkregen.

Het formulier kan worden ingeleverd bij:
het Noaberhuus (Betsie), Ons Centrum (Monique), Henk Stoevenbelt, Paul Disselhorst, Gerda ten Have, Willy Bieleman."

Dorpsvisie Okkenbroek

Beste mensen van Okkenbroek en omgeving,
Plaatselijk Belang Okkenbroek en Omgeving wil tezamen met de besturen van Ons Centrum en Kulturhus een nieuwe dorpsvisie maken. Dat wil zeggen dat we nadenken over hoe Okkenbroek er over pakweg 10 jaar uit ziet of uit moet zien, en hoe we dat willen bereiken.

Het is prachtig wonen in Okkenbroek, er zijn veel verenigingen en activiteiten, de mensen kennen elkaar en voelen zich betrokken. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Okkenbroek is namelijk ook te klein voor bijvoorbeeld een winkel en sportclubs van enig formaat.

Mensen vestigen zich voor hun studie of werk elders in den lande, en keren vaak niet meer terug. Voor de leefbaarheid van Okkenbroek is het echter wel van belang dat de leeftijdsopbouw van de bevolking evenwichtig blijft, en het dorp niet leegloopt.
Daarnaast zijn er verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de leefbaarheid:
De maatschappij wordt individualistischer. Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen lid zijn van een club of vereniging. Veel vaker hebben we ook vrienden en kennissen buiten het dorp. De binding met het dorp kan daardoor minder worden.

De ontwikkelingen in de landbouw gaan door. Bedrijven worden groter, maar het aantal wordt kleiner. Boerderijen kunnen leeg komen te staan of een andere functie krijgen.
We willen (of moeten) zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar daarvoor moet wel de nodige zorgverlening in de buurt voorhanden zijn.

De grote vraag is hoe we Okkenbroek aantrekkelijk kunnen houden of maken als plek om te wonen, te werken en te leven. Daarom willen we graag in gesprek met de bewoners (liefst alle) van Okkenbroek en omgeving om te praten over hun wensen en over de kansen en mogelijkheden die zij zien.

Een aantal zaken waar over nagedacht kan worden zijn:
Als u ouder wordt en (meer) zorg nodig hebt, wilt u dan in Okkenbroek blijven wonen? En eventueel verhuizen naar een zorgwoning (een woning of cluster waar gemakkelijker en meer zorg gegeven kan worden)?
Hoe krijgen we meer woningen voor starters, en hoe bereiken we hen?
Welke activiteiten en voorzieningen zijn er nodig om Okkenbroek aantrekkelijker te maken voor jongeren?
En welke om buitenstaanders, of voormalige Okkenbroekers aan te trekken?
Hoe kunnen we het dorpscentrum aantrekkelijker maken (straatmeubilair, plein)?
Kunnen we verenigingen anders organiseren, bijvoorbeeld clusteren, om het aantal benodigde bestuursleden te verminderen? Zij kampen namelijk vaak met een gebrek aan aanwas (vooral van jongeren), en aan leden die een bestuurstaak willen vervullen.

We denken dat in gesprekken met kleine groepen het beste naar voren komt wat er in Okkenbroek leeft. Daarom willen we het liefst bijeenkomsten organiseren bij mensen thuis waarbij dan maximaal 8 mensen uit de buurt samenkomen. Daar komen dan een gespreksleider en notulist bij (door PB/OC/KH). De bijeenkomsten zullen in het voorjaar plaatsvinden. Wie genegen is om zijn huis hiervoor beschikbaar te stellen willen we graag uitnodigen dit aan ons te melden. Desgewenst kunnen deze bijeenkomsten natuurlijk ook plaatsvinden in een vergaderzaal.

Vanwege hun belang voor het dorp willen we de Interconfessionele school WereldWijzer en de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek nadrukkelijk bij dit alles betrekken.

Kerstmarkt

Dankzij de bijdrage van de vele sponsoren en de vele Okkenbroekers en overige belangstellenden die wij op de Kerstmarkt afgelopen vrijdag mochten verwelkomen, heeft de Kerstmarkt € 850,- opgeleverd. Hiervoor kunnen in het Noaberhuus en bij Cafe en Terras a La Monique komend jaar weer diverse leuke dingen georganiseerd worden voor jong en oud. Het was een geslaagd evenement waar we met elkaar tevreden op terug kunnen kijken. Hartelijk dank allemaal. De Kerstmarktcommissie: Betsie, Monique, Jannie en Willy

Okkenbroeker Koerier

Begin januari 2019 komt de Okkenbroeker Koerier uit. De uiterste plaatsingsdatum op de website is dinsdag 8 januari 2019. Uw tekst wordt dan automatisch in de Okkenbroeker Koerier geplaatst

Ook jouw artikel of evenement in deze koerier?

Maak dan een account aan op okkenbroek.net, daarna kun je een nieuwsartikel en/of een evenement aanmaken. Lukt het u niet om kopij op de website te plaatsen, dan kunt u deze inleveren bij:
Gerda ten Have (e-mail gm.tenhave@gmail.com) of
Willy Bieleman (e-mail j.bieleman@kpnplanet.nl).

De volgende koerier komt begin april 2019 weer uit.

Hallo allemaal!

Ook dit jaar staat het Hakselfest / Goed Bezig op de kerstmarkt met heerlijke kerststollen van bakker Nijkamp!

Met de opbrengst van de stollen kunnen we weer meer organiseren voor de jeugd. Dus we hopen dat jullie onze stollen als warme broodjes willen kopen!

Dus wees erbij, vanavond van 19.00-22.00 op de kerstmarkt in Okkenbroek!

Je kunt ze ook bestellen bij Jolanda, doe dan even een berichtje naar joho04@hetnet.nl, dan wordt de stol bij je thuisgebracht!

 

Fijne feestdagen allemaal!

organisatie Hakselfest/Goed Bezig

 

Koffie drinken

Jong en oud is van harte uitgenodigd om op donderdag 27 december aanstaande en ook op 3 janauri 2019 vanaf 9.30 uur gezellig samen koffie/thee/ranja te drinken in het noaberhuus, met wat lekkers erbij.

Dit wordt aangeboden uit de opbrengst van de kerstmarkt.

Zo kunnen we gezamenlijk het oude jaar nog eens door nemen en in januari een nieuwe start maken in 2019.

Betsie rekent erop dat u/jij  deze gezellige uitnodiging niet voorbij laat gaan.

Bergbeklimmer Katja Staartjes vertelt op vrijdagavond 18 januari 2019 met adembenemende beelden over de 2000 km lange voettocht die zij samen met Henk Wesselius maakte door de Nepalese Himalaya. Verder komt de aardbeving aan de orde die het duo persoonlijk meemaakte. Sindsdien zijn de bergbeklimmers intensief betrokken bij de wederopbouw van het Himalaya land.

De lezing vindt plaats in het theater van Kulturhus Holten (Smidsbelt 6). Aanvang 20:00 uur.
Het betreft een speciale theatervariant met extra videofragmenten (voorzien van muziek), die eenmalig wordt gegeven.

Meer informatie en kaarten via de website van bibliotheek Holten: https://www.bibliotheekrijssenholten.nl/agenda/111-grensverleggende-voettocht-door-de-himalaya

Meer informatie over de bergtocht via de website van Katja: https://katjastaartjes.nl/expedities/nepal-traverse-ght/DSC01208 web KatjaStaartjes

160616 KatjaStaartjes Dolpo IMG2297