Kracht van Salland - Okkenbroek

Twee projecten in Salland zijn van start gegaan dankzij een Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de gemeenten in Salland. De Leaderprojecten hebben meerwaarde voor ‘people, planet en profit’ in Salland en dragen bij aan een vitaal platteland.

Salland is één van de ruim 3000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. In de jaren 2016 tot en met 2019 ontvingen al 15 Sallandse projecten een Leader-bijdrage. Nu zijn er weer twee nieuwe projecten goedgekeurd. Het gaat om:

 

OZO Verbindzorg Jeugd

Doel van dit project is het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen ouders van zorgleerlingen en alle onderwijs- en zorgpartijen rondom hen. Door communicatie met alle betrokkenen via het online samenwerkingsplatform OZOverbindzorg is er beter zicht op wat de leerling nodig heeft. Ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) hebben hierin de regie, conform de wet op Passend Onderwijs en de Wet AVG. Het doel is dat ouder en kind beter geholpen worden.

Het online platform OZOverbindzorg wordt tot nu toe vooral ingezet voor ouderenzorg. Vanuit de onderwijsinstellingen Mijn Plein, Carmel College Salland en Capellenborg kwam de vraag om dit online communicatieplatform ook in te zetten voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Zeker tijdens deze Coronacrisis is goede onlinecommunicatie via het platform al van groot belang gebleken. Op deze manier is er goed zicht op het welbevinden van de leerlingen en is er goede communicatie tussen de ouders, onderwijs en zorgverleners. Voor de invoering van OZOverbindzorg Jeugd is een eenmalige Leader bijdrage toegekend van € 100.000 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Raalte en Olst-Wijhe).

Van schoolplein naar buurtplein Okkenbroek

Dit project beoogt het omvormen van het schoolplein tot een buurtplein midden in het dorp Okkenbroek, waar dorpsbewoners van alle leeftijden kunnen spelen, sporten en elkaar ontmoeten.

Door het realiseren van het buurtplein wordt er invulling gegeven aan een gemis in het dorp: een buitenontmoetingsplek voor alle inwoners in het dorp. Er is grote behoefte aan een uitdagende en veilige speelgelegenheid voor de kinderen en de dorpsbewoners willen graag een mogelijkheid zien om elkaar buiten te ontmoeten. Het is van groot belang om het dorp levendig te houden.

Het buurtplein biedt uitdaging voor de verschillende doelgroepen uit het dorp. Een plein waar kinderen kunnen spelen, leren, ontdekken en bewegen. Ook een plein waarop ouderen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten tijdens de repetities van de toneelvereniging of een potje koersbal/jeu de boules. Dit project ontvangt een eenmalige Leader bijdrage van € 60.017 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Deventer).

Voorwaarde voor alle Leaderprojecten is dat de initiatiefnemers zelf een even hoog bedrag aan private bijdrage investeren.

Ook een projectidee starten met Leader?

Heb je een goed idee dat bijdraagt aan ‘people, planet & profit’ in Salland? Neem dan contact op me de Leadercoördinatoren: Mireille Groot Koerkamp (06 22466131) of mireille@dekrachtvansalland.nl   of Giny Hoogeslag (06 13488937) of giny@dekrachtvansalland.nl. Zie www.dekrachtvansalland.nl

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.