Nieuws

Nieuwsbrief DOENH

Nieuwsbrief DOENH                                                                                                                    september 2021

Beste buurtbewoner,
In deze eerste nieuwsbrief van de Stichting DOENH willen we je informeren over de hui-dige stand van zaken ten aanzien van de stichting en het proces van de Regionale Energie-strategie (RES) in de gemeente Rijssen-Holten.
Toen duidelijk werd dat de gemeente in het kader van de RES een aantal MEGA grote windturbines zou kunnen gaan realiseren, is de Stichting DOENH opgericht. De stichting heeft als doel het leefmilieu in Dijkerhoek, Okkenbroek, Espelo, Nieuw Heeten, Helhuizen, Holterbroek en omgeving te bevorderen. In eerste instantie zet ze zich in om plaatsing van windturbines in haar gebied tegen te gaan.
Op donderdag 27 mei j.l. heeft het college van B&W van Rijssen-Holten tijdens de ge-meenteraadsvergadering aangegeven het zoeken naar mogelijke gebieden voor het plaatsen van windturbines (tijdelijk) stop te zetten. Dit naar aanleiding van de vele bezwaren die tijdens de informatie- en inspraakavonden naar voren kwamen. Het college wil de tijd ne-men tot het voorjaar van 2023 om samen met de burgers en bedrijven alternatieven uit te werken om invulling te geven aan de doelstelling zoals die in de RES is vastgelegd.
Let wel: het betreft slechts uitstel (van plaatsing van grote windturbines); afstel geschiedt pas als er tijdig voldoende alternatieven zijn.
Ook de uitspraak van de Raad van State – dat er een MER (Milieu Effect Rapportage) gemaakt moet worden voor het plaatsen van windturbines – wil niet zeggen dat de turbines van de baan zijn. De verwachting is dat de provincie en het rijk de plaatsing van windtur-bines afdwingen bij het uitblijven van geschikte alternatieven. Het is daarom van groot belang dat er nú actie wordt ondernomen!!
Tezamen met twee andere stichtingen (Tegenwind en Leefbaar Beuseberg) is het gesprek met de gemeente aangegaan.
Inmiddels is er een plan van aanpak gemaakt. Het hele proces zal worden (be)geleid door een stuurgroep waarin de gemeente en de drie stichtingen, maar ook industrie- en handels-verenigingen, LTO, een jongerenafdeling, en Duurzaam Holten & Opgewekt Rijssen ver-tegenwoordigd zijn.
Daarnaast worden er werkgroepen met specifieke taken in het leven geroepen.
* Nieuwe cijfers: in kaart brengen van groene energie opwekking, CO2-besparing e.d.
* Alternatieven Buitengebieden / Woonkernen / Bedrijven & Industrie (3 groepen): alter-natieven voor energieopwekking en -besparing, invloed wet- en regelgeving, voorstellen voor ondersteuning, zoals subsidies.
* Toekomstige Ontwikkelingen: direct toepasbare technologieën, en haalbare technolo-gieën voor 2030 en 2050.
* Communicatie: urgentie van transitie helder krijgen bij iedereen, voortgang communi-ceren en waar nodig oproepen tot actie, successen vieren.
* Datavergaring: gegevens uitwisselen met Enexis, gegevens ophalen bij inwoners en bedrijven, bewaken AVG.
* Financiën en Fondsenwerving.
We roepen iedereen op onze missie te steunen om ons mooie buitengebied leefbaar te houden. Heb je specifieke kennis die kan bijdragen of wil je plaatsnemen in een van de werkgroepen neem dan contact met ons op.
De missie heeft alleen kans van slagen bij voldoende draagvlak en medewerking van de bewoners van het gebied waarvoor Stichting DOENH zich inzet. Draagvlak is nodig om, indien noodzakelijk, actie te kunnen voeren tot en met juridische procedures bij de Raad van State. Medewerking is nodig voor de omschakeling naar een duurzamere samenleving, en het in kaart brengen van verduurzamingsmaatregelen (isolatie, zonnepanelen, warmte-pomp e.d.) die je al genomen hebt en nog wilt nemen. Tenslotte zijn donaties nodig voor kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden (waaronder eventueel gerechtelij-ke).
Met vriendelijke groet,
Stichting DOENH
Dijkerhoek: Menno Boer mwhboer@gmail.com
secretaris tel. 06 3616 9681
Okkenbroek: Paul Disselhorst pjm.disselhorst@kpnplanet.nl
penningmeester tel. 0570 – 551790
Espelo: Rob Kooijmans rob.kooijmans@gmail.com
voorzitter tel. 06 5276 4050
Nieuw Heeten: vacant
Helhuizen: Karla Katers kadje@kpnmail.nl
tel. 06 4603 4105
Holterbroek: Rolph Markvoort rolph@dutchgreenroof.nl
Postadres: Schapendijk 7, 7451 KT Holten
Facebook: https://www.facebook.com/groups/581530923249997/

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.